• /

عنوان مقاله: اصلاح چسب اوره فــرمالدئيــد با فورفورال براي كاهش انتشار فــرمالدئيــد از تخته خرده چوب

تعداد بازدید : 2152
نویسنده خبر :
منبع :
28 1397 بهمن

انتشـار فـرمالدئيـد از تختـه خـرده چـوب بـا اتصال دهنده اوره ـ فورفورال ـ فرمالدئيـد نشـان داد كه يك جانشيني جزئي از فـرمالدئيـد بـا فورفـورال منجر به انتشار بيشتر فـرمالدئيـد از تختـه مـيشـود. درواقـع، در رزيـنهـايي كـه حـاوي هـر دو آلدئيـد فرمالدئيد و فورفورال اند، پايداري بـالاتر نسـبت بـه هيدروليز اتصالات فورفورال ـ اوره منجـر بـه انتشـار بيشتر فرمالدئيد از محصـول نهـايي مـيشـود . به سبب پايداري بيشتر پيوند عرضـي تشـكيل شـده در مقابل هيدروليز در رزينهاي اصلاح شده، آلدئيد دوم (فورفـــورال) بـــه ســـرعت جانشـــين آلدئيـــد اول (فرمالدئيد) ميشود و آن را از محصول نهايي خارج ميكند ...همين مسئله نهايتاً منـتج بـه يـك افــزايش چشــمگير در انتشــار فــرمالدئيــد از تختــه ميشود. ايـن سـرعت در جانشـيني و خـروج مقـدار بيشتري از فــرمالدئيــد آزاد بـه كـاهش نـرخ انتشـار فــرمالدئيــد در زمان كوتاهتري نسبت بـه نـرخ انتشـار فــرمالدئيــد از تختــه هــاي ســاخته شــده بــا چســب اصلاح نشده منجر ميشود ...

عنوان مقاله: اصلاح چسب اوره فــرمالدئيــد با فورفورال براي كاهش انتشار فــرمالدئيــد از تخته خرده چوب

منبع: جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران

لینک دانلود:

https://journals.ut.ac.ir/article_52091_9f37d3a8584727a65cc776c29738221a.pdf


مقالات مرتبط


نظراتـــــــــ


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت صنایع شیمیایی شیراز می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس