• /

عنوان مقاله: تأثير نسبت چسب اوره فرمالدهيد به ملامين فرمالدهيد بر ويژگيهاي تخته خرده چوب سبكسازي شده با پلي استايرن منبسط شده

تعداد بازدید : 1458
نویسنده خبر :
منبع :
28 1397 بهمن

در رزين ملامين فرمالدهيد وجود گـروههـاي آمـين ساختار شبكهاي و محكمي را به وجود مي آورد و ايـن امـر باعث ميشود كه رزين نامبرده در مقابل شرايط جوي نسبت به رزين اوره فرمالدهيد مقاومت بيشازحـدي داشـته باشـد. رزيـن ملامـين فرمالدهيـد تنهـا در آب داغ حـل مـيشـود، درصورتيكه رزين اوره فرمالدهيد قابليت انحلال در آب سرد را نيز دارد. بنابراين دليل عمـده بهبود خواص فيزيكي را ميتوان به پيوندهاي قـويتر رزيـن ملامين فرمالدهيد نسبت به اورهفرمالدهيد تعميم داد....

عنوان مقاله: تأثير نسبت چسب اوره فرمالدهيد به ملامين فرمالدهيد بر ويژگيهاي تخته خرده چوب سبكسازي شده با پلي استايرن منبسط شده

منبع: فصلنامة علمي – پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران

لینک دانلود:

http://ijwpr.areeo.ac.ir/article_8471_f73e0c8f8d3dfe0ba8bd3422fbc698b4.pdf


مقالات مرتبط


نظراتـــــــــ


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت صنایع شیمیایی شیراز می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس